Expertsessie Aanbesteden - Ondernemers & Inkopers in gesprek met Martin Wörsdörfer

Als voorbereiding op het AO Aanbesteden op 24 mei, waarin de Aanbestedingswet uit 2012 geëvalueerd zal worden en aandacht besteed wordt aan de Actieagenda Beter Aanbesteden, heeft Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer (VVD) ons als Thematisch Netwerk EZ & Innovatie gevraagd om een bijeenkomst te organiseren om met mensen uit het veld, de échte ervaringsdeskundigen, om tafel te kunnen zitten.

© Hugo Bellaart

Ongeveer 20 experts, met zowel ervaring van de inkopende kant als de verkopende kant, van heel klein MKB, groter MKB, tot consultants, en gemeenteraadsleden, zijn op hun vrije donderdagavond naar Den Haag gekomen om in de Tweede Kamer met Martin Wörsdörfer in gesprek te gaan.

We zijn concreet in gegaan op de volgende drie vragen:

·         Hoe ziet de praktijk van het aanbesteden eruit?

·         Welke concrete verbeteringen zijn wenselijk?

·         En hoe borgen we de uitvoering van de actie-agenda?

Aanbestedingsregels zijn er om te borgen dat overheden op een geobjectiveerde en professionele wijze opdrachten in de markt zetten. In Nederland kennen we de Aanbestedingswet 2012 die voortborduurt op Europese regelgeving. Alle goede bedoelingen ten spijt klinkt er vaak kritiek door op aanbestedingsregels zoals die in de praktijk toepassing vinden. Dat vormde de achtergrond van het gesprek op 17 mei. De bijeenkomst was niet vrijblijvend; de deelnemers was vooraf gevraagd huiswerk door te menen, waaronder de brief van de Staatssecretaris over de evaluatie van de Aanbestedingswet en het Actieplan ‘Beter Aanbesteden’ van EZK. De imposante fractietafel was ongeveer gelijkelijk verdeeld over vertegenwoordigers vanuit de overheid en vanuit het bedrijfsleven. Daarmee ontstond een levendige discussie.

Het met elkaar om tafel zitten, bleek ook al meerinzicht te geven in de processen en het tot stand komen van bepaalde uitvragen of misstanden. Want "wie formuleert de opdracht eigenlijk?". Beleidsdoelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van MVO of SROI, moeten op bestuurlijk niveau vastgesteld worden. Het moet inkopers makkelijker gemaakt worden; de rol van inkopers moet duidelijker zijn: zowel m.b.t. positionering als professionalisering.

In de discussie kwam onderscheid naar voren in aanbestedingen van grote instellingen zoals de politie en defensie, maar ook die van kleinere zoals lokale overheden. Aanvankelijk leek een negatief beeld te ontstaan, maar dat werd al snel genuanceerd: heel veel gaat ook heel goed! Het is logisch dat in een debat vooral verbeterpunten aan de orde komen, maar over het algemeen is men niet ontevreden. Onder de verbeterpunten: gedrag. En dan ging het niet alleen over het gedrag van de aanbestedende inkoper, maar ook dat van de verkopers. Dat gedrag werd (mede) gerelateerd aan de positie van inkoop in organisaties; de rol wordt vaak onderschat en ondergeschikt ondergebracht. Dat helpt niet om het profiel van inkopers naar een hoger plan te tillen. Naar aanbesteders werden concrete suggesties geuit: Zorg binnen de afdeling inkoop dat de kennis van de markt op orde is en van de hele organisatie dat heldere beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd die in de aanbesteding naar voren moeten komen. Aan dat laatste ontbreekt het vaak, waarmee inkoop niet zelden beperkt blijft tot een technisch-faciliterende rol.

Vanuit NEVI kwam het voorstel om de kleinere overheden te helpen door de categorieplannen van de ministeries - die zeer uitgebreid zijn, en zijn voorzien van onderzoeken, analyses en strategieën van de meest gangbare vaakfacilitair ondersteunende inkoopproductgroepen die iedereen inkoopt zoals:catering, meubilair, ICT, bedrijfskleding etc. - voor de kleinere overheden beschikbaar te stellen.

Een ander aspect dat ter sprake kwam was het proces en de administratie. De aandacht gaat dan meestal eenzijdig uit naar de deelnemers van een aanbesteding. Aanbestedende overheidspartijen zelf blijven vaak onderbelicht. Maar het proces van aanbesteden leidt met alle regels ook tot grote – en soms onnodige - kosten bij de overheid. De vraag is of met de centrale doelstelling van aanbesteden in gedachten de regels niet eens tegen het licht moeten worden gehouden. De betrokkenheid van tenminste drie ministeries (te weten: EZK, BZK en I&W) vormt niet per se de beste uitgangspositie voor een soepele procedure.

In de loop van de avond kwam het Italiaans aanbestedingsmodel voorbij als middel om innovatie aan te moedigen. Hoewel de naam de wenkbrauwen deed fronsen, zagen deelnemers ook positieve kanten aan dit model, waarbij de partij die met een idee naar voren treedt later bij de aanbesteding het recht krijgt om de winnaar van de aanbesteding nog uit te dagen. Niet alle handen gingen hiervoor op elkaar.

Om het aanbesteden te professionaliseren werd een variëteit aan maatregelen genoemd: de positionering van inkoop in de organisatie, verbetering in gedrag en voorbereiding, maar ook opleiding. Die maatregelen werden tot de ‘wortels’ gerekend. Het debat suggereerde ook de inzet van ‘stokken’. Daarmee werd gedoeld op vergoedingen. Dan gaat het om vergoedingen voor laattijdige intrekking van een aanbesteding, vergoedingen bij complexe aanbestedingen (tendervergoedingen) en verplichte evaluaties van het aanbestedingsproces zo ook het idee van een aanbestedingskamer bij de rechtbank.

Tot slot kwam ook de complexiteit van aanbestedingen voor kleinere ondernemers aan de orde. Vrij algemeen zag de tafel ruimte voor verbetering in de voorlichting, maar anderzijds werd opgemerkt dat je misschien niet met een aardappelmesje een olifant te lijf moet willen gaan. Tegen 22.00 liep de discussie op zijn einde waarna bij Café Millers nog kort werd nagepraat.


We willen bij dezen alle aanwezigen nogmaals hartelijk bedanken voor alle tijd en energie die ze in de sessie gestoken hebben. We hebben het, door jullie inzet, ervaren als een zeer geslaagde avond, met veel waardevolle input voor Martin Wörsdörfer.

 Vooraf hadden we al gezien dat de helft van de aanwezigen geen VVD lid was. En met deze schriftelijke reactie zijn wij als netwerk ontzettend blij:

"Het was een leuke ervaring om vanavond bij de expertsessie Beter Aanbesteden van de VVD aanwezig te mogen zijn. Een mooi initiatief en respect voor het werk en de moeite die jullie bij de VVD doen om de praktijk echt te horen over bepaalde kwesties."